آموزه های قرآنی در دیوان جواهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه آزاد واحد ساری