اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله سید مصباح عاملی

فقه و اصول مدیر حوزه علمیه خراسان

infohozehkh.com

سردبیر

حجت الاسلام حسین کندری

زبان و ادبیات عرب مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

hkondoreegmail.com

جانشین سردبیر

جواد معین

زبان و ادبیات عرب مدیر گروه زبان و ادبیات عربی، جامعه المصطفی العالمیه مشهد.

jmoein56yahoo.com
09153242291
0000-0002-1370-7748

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین حسن ربانی بیرجندی

زبان و ادبیات عرب- فقه و اصول مدرّس سطوح خارج حوزه علمّیه خراسان

hozehjournalsgmail.com

دکتر محمد علی رضایی کرمانی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.

rezaium.ac.ir

حجت الاسلام حسین کندری

زبان و ادبیات عرب مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

hkondoreegmail.com

حجت الاسلام دکتر علی خیاط

زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

khayyat313gmail.com

حجت السلام دکتر علیرضا قائمی نیا

فلسفه و زبان شناسی دانشیار پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم.

ghaeminia.aqhu.ac.ir

دکتر حمید عباس زاده

زبان و ادبیات عرب استادیار و مدیر گروه زبان و ادبیات عرب-دانشگاه علوم اسلامی مشهد

hamidabbaszadehhotmail.com

جواد معین

زبان و ادبیات عرب مدیر و عضو گروه علمی زبان و ادبیات عرب، جامعه المصطفی العالمیه مشهد.

jmoein56yahoo.com

دکتر علی نوروزی

زبان و ادبیات عرب استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

norozi1387gmail.com

حجت الاسلام مهدی رضائی

زبان و ادبیات عرب میدر گروه زبان و ادبیات عرب، مدرسه علمیه عالی نواب مشهد

rezaei313mahdigmail.com

مدیر اجرایی

جواد معین

زبان و ادبیات عرب مدیر گروه زبان وادبیات عرب- جامعه المصطفی العالمیه مشهد

jmoein56yahoo.com
09153242291
0000-0002-1370-7748