دو فصلنامه علمی تخصصی جستارهای ادب عربی (ALR) - فرایند پذیرش مقالات