دو فصلنامه علمی تخصصی جستارهای ادب عربی (ALR) - اخبار و اعلانات