داوران

 

نام داور / مشاور علمی  سِمت علمی/ سازمان  
سید حسین سیّدی   استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد - گروه زبان و ادبیات عرب  
خلیل پروینی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران - گروزه زبان و ادبیات عربی  
مجید معارف استاد تمام دانشگاه تهران - گروه علوم قرآن  و حدیث  
 علی خیاط  دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد - گروه زبان و ادبیات عرب   
عیسی متقی زاده دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران - گروزه زبان و ادبیات عرب  
 انسیه خزعلی دانشیار دانشگاه الزهراء(س) تهران - گروه زبان و ادبیات عرب   
 جواد معین  مدیر گروه زبان و ادبیات عرب - جامعه المصطفی العالمیه (نمایندگی مشهد  
 عباس اقبالی دانشیار دانشگاه کاشان - گروه عربی    
 مهدی ممتحن  استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت - گروه زبان و ادبیات عرب   
 حسن خرقانی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد - گروه علوم قرآن و حدیث    
 علی ضیغمی   استادیار دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عرب  
مجتبی نوروزی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد - گروه علوم قرآن و حدیث  
سید فضل الله میرقادری استاد تمام دانشگاه شیراز - گروه زبان و ادبیات عرب  
علی سالمی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد - گروه زبان و ادبیات عرب  
 محمد علی رضائی کرمانی  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد - گروه زبان و ادبیات عرب   
 علی خضری  استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر - گروه زبان و ادبیات عربی  
 نورالدین پروین  استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره) قم    
کبری راستگو استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد - گروه زبان و ادبیات عربی  
 محمد حسن ربانی  مدرس سطوح عالی - حوزه علمیّه خراسان   
 علی خضری  استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر - گروه زبان و ادبیات عرب  
محسن رجبی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد - گروه معارف قرآن  
 رسول بلاوی  دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر - گروه زبان و ادبیات عرب   
 حسن مجیدی  دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار- گروه زبان و ادبیات عربی  
 محمد قربان زاده  استادیار جامعه المصطفی العالمیه مشهد - گروه قرآن و حدیث  
 شراره سادات سرسرابی  استادیار دانشگاه فرهنگیان مشهد - گروه ادبیات و زبانهای خارجی  
 نعیم عموری  دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز - گروه زبان و ادبیات عرب  
مهین حاجی زاده  دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - گروه زبان و ادبیات عربی  
جلیل عابدی استادیار جامعه المصطفی العالمیه مشهد - گروه روانشناسی تربیتی  
جهانگیر امیری  دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه - گروه زبان و ادبیات عربی  
یحیی معروف استاد تمام دانشگاه رازی کرمانشاه - گروه زبان و ادبیات عربی  
سید علی سراج  دانشیار دانشگاه پیام نور یاسوج - گروه ادبیات فارسی و زبانهای خارجی  
دانش محمدی استادیار دانشگاه شیراز - گروه زبان و ادبیات عرب  
بی بی حکیمه حسینی دولت آباد استادیار دانشکده علوم قرآنی مشهد - گروه علوم و معارف قرآن  
جهانگیر امیری دانشیار دانشگاه رازی - گروزه زبان و ادبیات عربی  
بهنام فارسی استادیار دانشگاه یزد - گروه زبان و ادبیات عربی  
محمد خاقانی اصفهانی استاد تمام دانشگاه اصفهان - گروه زبان و ادبیات عربی  
فرامرز میرزائی  استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس - گروه زبان و ادبیات عرب  
سید محمد رضی مصطفوی نیا دانشیار دانشگاه قم - گروه زبان و ادبیات عربی  
زهرا سلیمانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)- گروه زبان و ادبیات عربی