بر اساس نویسندگان

ا

ب

  • بلاوی، رسول [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

پ

ج

ح

  • حاجی زادذه، مهین [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • حیدری، سمیه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • حمید، منیژه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

خ

  • خرقانی، حسن [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
  • خضری، علی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

س

ف

م

ن