دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
1. نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان «النبطی» اثر یوسف زیدان

صفحه 1-26

سیدمحمود میرزایی الحسینی؛ طیبه فتحی ایرانشاهی؛ مسعود باوان پوری