تجلی برخی مضامین نهج البلاغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری. (نویسنده مسئول)