خوانش بینامتنیت (تناص) قرآنی در رمان موتٌ صغیرٌ اثر محمد حسن علوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانش آموختة دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. (نویسندة مسئول)

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز