عنصر «پیرنگ» در رمان حارس المدینة الضائعة اثر ابراهیم نصرالله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی