بررسی نشانداری نحوی در جزء سی ام قرآن کریم (مطالعه موردی فرآیند مجهول سازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری