ارزیابی ترجمه استعاره های قرآن در موضوع قیامت بر اساس نظریة نیومارک (نیمه نخست قرآن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان.