تحلیل ساختاری و محتوایی رثای حسینی (مطالعۀ موردی: جلد پنجم کتاب أدب الطّف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات عرب دانشگاه رازی