بررسی رمان «میرامار» نجیب محفوظ بر اساس چند صدایی باختین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان