بررسی گفتمان انتقادی در اشعار منسوب به امام سجاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

2 استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی ره قم