بررسی جلوه‌های نوستالژی در اشعار فاروق جویده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر