بررسی و تحلیل نمونه هایی بلاغی در سورۀ إسراء با تأکید بر نقش آن در کشف غرض الهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

2 دانشگاه علوم اسلامی رضوی